Krav til vitner og underskrift av testament

For at testamentet skal være gyldig må det skrives under av to vitner. Det er også noen krav vitner og underskrift av testament som må oppfylles for at et testament skal være gyldig. Disse går vi gjennom her.

Testamentsvitnene skal ha fylt 18 år, og det stilles samme krav til sinnstilstand som for deg som skriver testamentet. For eksempel vil et testamentvitne som lider av langt fremskreden demens medføre at testamentet er ugyldig.

En disposisjon i testamentet kan heller ikke være til fordel for et av testamentsvitnene. I så tilfelle er testamentet ugyldig. Det samme gjelder en disposisjon til fordel for følgende personer og organisasjoner som står vitnet nær:

  • ektefellen eller samboeren
  • ektefellens eller samboerens barn
  • slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller søsken
  • ektefellen eller samboeren til slektning i rett opp- eller nedstigende linje.
  • En disposisjon i testamentet til fordel for noen som vitnet er ansatt hos på testasjonstiden, er ugyldig.

Som ansettelse regnes også funksjon som styremedlem og liknende i selskap, forening, stiftelse eller offentlig institusjon. Disposisjonen er likevel gyldig når tilknytningen trolig ikke har hatt betydning for innholdet i testamentet.

En person kan være testamentsvitne selv om han eller hun er innsatt som testamentsfullbyrder. Her kan du lese mer om hva testamentfullbyrder er.

For øvrig vil en testamentarisk disposisjon være ugyldig hvis den er fremkalt ved tvang, svik eller annen utilbørlig påvirkning, for eksempel ved misbruk av testators svakhetstilstand, avhengige stilling eller manglende dømmekraft.

Dette er de viktigste krav til vitner og underskrift av testament. Du kan lese mer om dette i Arveloven.


Vil du lage testament selv? Eller fremtidsfullmakt?

Nå kan du lage ditt eget testament selv, eller du kan lage gjensidig testament sammen med din partner. Du kan også lage fremtidsfullmakt, selv eller sammen med din partner. Det gjør du hos vår samarbeidspartner arv.no.